dnes je 24.5.2024

Input:

105/2013 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci, ve znění účinném k 30.9.2014

č. 105/2013 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci, ve znění účinném k 30.9.2014
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
17/2018 Sb.m.s.
(k 30.9.2014)
změna čl. 46 odst. 13
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. října 2003 byla v New Yorku přijata Úmluva Organizace spojených národů proti korupci.
Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 22. dubna 2005.
S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 29. listopadu 2013.
Při ratifikaci Úmluvy bylo učiněno následující prohlášení:
„V souladu s čl. 23 odst. 2 písm. d) Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci Česká republika prohlašuje, že informační povinnost podle tohoto odstavce bude plnit Ministerstvo spravedlnosti České republiky.
V souladu s čl. 44 odst. 6 písm. a) Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci Česká republika prohlašuje, že v případě neexistence jiné smluvní úpravy vydávání bude Úmluvu považovat za právní základ pro spolupráci v oblasti vydávání.
V souladu s čl. 46 odst. 13 Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci Česká republika prohlašuje, že ústředními orgány, které jsou povinny a zplnomocněny přijímat žádosti o poskytnutí právní pomoci, jsou Nejvyšší státní zastupitelství České republiky v případě žádostí podaných v řízení před podáním obžaloby, a Ministerstvo spravedlnosti České republiky v případě žádostí podaných v řízení po podání obžaloby.
V souladu s čl. 46 odst. 14 Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci Česká republika prohlašuje, že jazyky pro ni přijatelné pro potřeby přijímání písemných žádostí o poskytnutí právní pomoci jsou čeština, angličtina a francouzština.”
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 68 odst. 1 dne 14. prosince 2005. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 29. prosince 2013.
Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Úmluva Organizace spojených národů proti korupci
Preambule

Smluvní strany této Úmluvy,
Znepokojeny závažností problémů a hrozeb, které korupce představuje pro stabilitu a bezpečnost společnosti tím, že podrývá instituce a hodnoty demokracie, etické hodnoty a spravedlnost a zároveň ohrožuje udržitelný rozvoj a zákonnost,
Znepokojeny rovněž propojeností korupce a ostatních forem zločinu, zejména organizovaného zločinu a hospodářské kriminality, včetně praní špinavých peněz,
Znepokojeny dále případy korupce, obnášejícími obrovský objem majetku, jež mohou představovat podstatný podíl zdrojů států a jež ohrožují politickou stabilitu a udržitelný rozvoj těchto států,
Přesvědčeny, že korupce již není místním, ale nadnárodním fenoménem, ovlivňujícím společnost a ekonomiku a způsobujícím, že podstatnou se stává spolupráce k jejímu předcházení a kontrole,
Přesvědčeny rovněž, že účinná prevence a potírání korupce vyžadují komplexní a multidisciplinární přístup,
Přesvědčeny dále, že dosažitelnost technické pomoci
Nahrávám...
Nahrávám...