dnes je 22.3.2023

Input:

Vrácení daně

25.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18 Vrácení daně

Může nastat několik situací, kdy je umožněno, aby nějaká osoba požádala o vrácení daně z přidané hodnoty. O vrácení daně v tuzemsku mohou požádat osoby požívající výsad a imunit, dále osoby registrované k dani v jiném členském státě a zahraniční osoby povinné k dani, fyzické osoby ze třetích zemí při vývozu zboží, různé osoby v souvislosti s poskytnutím zahraniční pomoci a také osoby se zdravotním postižením při nákupu osobního automobilu. Naopak o vrácení daně zaplacené v jiných členských státech mohou požádat tuzemští plátci.

Vrácení daně osobám požívajícím výsad a imunit

Právní úprava

§ 80 ZDPH

 

Vrácení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko

Právní úprava

§ 80a zákona o DPH

 

Nárok na vrácení daně se uplatní podáním žádosti, místně příslušným správcem daně je Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

Vrácení daně v rámci zahraniční pomoci

Právní úprava

§ 81 zákona o DPH

 

Žádost se podává u místně příslušného správce daně (s výjimkou viz § 81 odst. 3 zákona o DPH).

Nárok na vrácení daně lze uplatnit do 15 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, jinak zaniká.

V případě, že je žadatel plátcem daně, může si zvolit, zda uplatní u daných přijatých plnění nárok na odpočet daně v rámci podaného přiznání k dani z přidané hodnoty nebo zda podá žádost o vrácení daně samostatně.

Vrácení daně tuzemským plátcům v jiných členských státech

Právní úprava

§ 82 zákona o DPH

 

Tuzemský plátce má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě. V tomto členském státě nesmí mít plátce sídlo ani provozovnu. Pravidla pro vrácení daně určuje stát, z něhož je daň vracena.

Omezení při podání žádosti o vrácení daně:

  • žádost nelze podat, pokud plátce uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

  • žádost nemůže podat osoba, která v období pro vrácení daně nebyla plátcem daně

  • pokud má plátce částečný nárok na odpočet daně, musí tuto skutečnost v žádosti uvést

Příklad

Tuzemský plátce, přepravce, poskytuje služby mezinárodní přepravy. Na svých cestách nakupuje pohonné hmoty, využívá ubytovacích a stravovacích služeb v jiných členských státech. Vzhledem k tomu, že u vyjmenovaných přijatých plnění je vždy místo plnění v jiných členských státech, je poskytovateli těchto služeb, pokud jsou registrováni k dani, uplatněna daň z přidané hodnoty platná v těchto státech. Plátce má možnost požádat o vrácení takto zaplacené daně. Plátce by si měl nejdříve ověřit, jaké podmínky pro vrácení daně jsou jednotlivými státy kladeny (viz informace na webových stánkách české finanční správy), a následně požádat o vrácení daně. Pokud by měl plátce v některém členském státě provozovnu či sídlo, o vrácení daně by požádat nemohl.

 

Veškeré potřebné informace lze získat na webových stránkách finanční správy – https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/vraceni-dph.

Vrácení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě

Právní úprava

§ 82a a § 82b zákona o DPH

 

Nárok na vrácení daně se nevztahuje na částky daně, které byly uplatněny v rozporu se zákonem o DPH.

Příklad

Osoba registrovaná k dani na Slovensku poskytuje stavební práce na nemovité věci v tuzemsku pro tuzemského plátce. Není zde registrována k dani ani zde nemá sídlo či provozovnu. Některý stavební materiál jí subdodavatelsky dodá jiný český plátce. Vzhledem k tomu, že místem plnění u dodání zboží – stavebního materiálu je tuzemsko, bude tento dodán s českou daní. Osoba registrovaná k dani na Slovensku splní podmínky dané zákonem a má možnost si u nakoupeného materiálu dodaného tuzemským subdodavatelem požádat o vrácení

Nahrávám...
Nahrávám...